Pomoc w zdobyciu dofinansowania

W ramach zakupu przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych niezbędnychw procesie leczenia i rekonwalescencji możliwe jest uzyskanie dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie.

Dofinansowanie z NFZ – komu przysługuje i jakie warunki trzeba spełnić?

Refundacja NFZ sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego przysługuje każdemu, kto jest ubezpieczony w ramach ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego ZUS.

Wykaz przedmiotów oraz zasady ich przyznawania zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Rozporządzenie określa okres użytkowania danego wyrobu medycznego oraz wysokość udziału własnego pacjenta w limicie finansowania ze środków publicznych (np. 0%, 10% lub 30% limitu).

Produkty, które mogą być objęte dofinansowaniem to między innymi: protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, aparaty z maską do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego (CPAP), balkoniki, kule ułatwiające chodzenie, pionizatory, pieluchomajtki.

Wózki inwalidzkie – refundacja NFZ

W zależności od modelu, limit dofinansowania do wózka inwalidzkiego mieści się w przedziale od 600 zł do 3000 zł.

 1. Wózki inwalidzkie ręczne

O dofinansowanie mogą ubiegać się dorośli i dzieci w wieku 3-18 lat z orzeczonym trwałym ograniczeniem samodzielnego chodzenia.

Dla ręcznych wózków inwalidzkich przewidziano najniższy limit wynoszący 600 zł, a okres jego użytkowania to 5 lat dla osoby dorosłej i 3 lata w przypadku dzieci. Okres użytkowania rozpoczyna się w momencie odbioru wózka inwalidzkiego w sklepie (np. w Wynajmed) i może zostać skrócony przez uprawnionego lekarza w przypadku braku możliwości dopasowania wózka inwalidzkiego do aktualnych potrzeb osoby dorosłej lub dziecka, u których zaszły zmiany  w stanie fizycznym (np. spowodowane zabiegami chirurgicznymi). Udział własny wynosi 0%.

Wózek inwalidzki ręczny – kod w słowniku NFZ – P.127

Wózek inwalidzki specjalny – kod w słowniku NFZ – P.130

Wózek inwalidzki dziecięcy – dla dzieci – kod w słowniku NFZ – P.128.01

Obliczanie kosztu zakupu wózka inwalidzkiego – przykład

Jeżeli ręczny wózek inwalidzki w sklepie medyczno-rehabilitacyjnym (np. Wynajmed) kosztuje 600zł lub mniej, limit wynosi 600zł, a udział pacjenta w cenie limitu wynosi 0%, to pacjent nabywa taki wózek zupełnie bezpłatnie.

Dla pacjentów wymagających wózków o specjalnym przeznaczeniu ustalono limit na najwyższym poziomie. Wkład własny wynosi w tym przypadku 30% udziału.

Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich:

O dofinansowanie mogą ubiegać się dorośli i dzieci w wieku 3-18 lat z orzeczonym trwałym ograniczeniem samodzielnego chodzenia, które mają możliwość samodzielnego poruszania się na wózku (bez wsparcia innych).

 • z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku – dla dorosłych – kod w słowniku NFZ – P.129.00
 • z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku – dla dzieci – kod w słowniku NFZ – P.129.01

Aparat CPAP – refundacja NFZ

Na aparaty CPAP ustawodawca przewidział 100% refundacji dla dzieci do 18. roku życia oraz 90% dla dorosłych użytkowników przy limicie finansowania ze środków publicznych w kwocie 2100 zł. Dofinansowanie obejmuje aparat, maskę twarzową lub nosową oraz sprężarkę. Kryterium przyznania refundacji jest zdiagnozowanie u pacjenta obturacyjnego bezdechu sennego.

Jak otrzymać dofinansowanie na zakup aparatu CPAP?

Krok 1:

Podstawą ubiegania się o dofinansowanie na zakup aparatu CPAP jest diagnoza potwierdzająca obturacyjny bezdech senny. Wynajmed oferuje możliwość wykonania badania poligraficznego, które potwierdzi lub wykluczy schorzenie we własnym domu. Usługa dostępna jest wyłącznie dla mieszkańców Wrocławia. W przypadku, kiedy u pacjenta wynik diagnostyczny stwierdzi zaburzenia oddychania związane z bezdechem sennym, dodatkowo przeprowadzane jest miareczkowanie. Więcej informacji na temat badania poligraficznego można uzyskać tutaj.

Krok 2:

Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego na zakup aparatu CPAP jest posiadanie zlecenia wystawionego przez lekarza specjalistę (np. laryngologa, neurologa, chorób płuc, czy chorób wewnętrznych) oraz jego potwierdzenie.

Krok 3:

Od stycznia 2020 roku zlecenia na wyroby medyczne (w tym aparaty CPAP) można potwierdzać elektronicznie poprzez specjalnie przygotowany system.

Zobacz: Informacje dotyczące wystawiania, potwierdzania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne po 1 kwietnia 2020 r.

Ważna informacja: Dofinansowanie NFZ nie przysługuje na łóżka rehabilitacyjne. Można jednak ubiegać się o ich refundację w ramach środków z PFRON.

Jak uzyskać dofinansowanie z NFZ na dowolny wyrób medyczny (ujęty w rejestrze wyrobów refundowanych)?

Od 01.01.2020r. został wprowadzony nowy wzór zlecenia, który nie wymaga już potwierdzenia w oddziale NFZ. Pierwszym krokiem jest otrzymanie zlecenia, które może być wystawione przez osobę uprawnioną np. lekarza specjalistę, lekarza pierwszego kontaktu, fizjoterapeutę a także pielęgniarkę i położną. Uprawnienie pacjenta do danego wyrobu medycznego zostaje potwierdzone w systemie elektronicznym przez lekarza lub inną osobę uprawnioną, która wydała zlecenie.  Potwierdzone zlecenie należy dostarczyć do wybranego sklepu ze sprzętem medycznym, posiadającym umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (np. Wynajmed). W tym przypadku rejonizacja nie obowiązuje i można wybrać dowolną placówkę w Polsce. Jeżeli cena zaopatrzenia medycznego przekracza limit refundacji NFZ, kupujący zobowiązany jest pokryć różnicę z własnych środków bądź skorzystać z dofinansowania w ramach środków PFRON.

Zobacz: Jak uzyskać zlecenie na wyrób medyczny (np. materac przeciwodleżynowy)
w ramach teleporady.

Zobacz: Rejestr wyrobów medycznych zawierający wykaz osób uprawnionych do wydawania zlecenia, limit finansowy oraz kryteria przyznawania dofinansowania.

Zasady refundacji z PFRON

W przypadku, gdy osoba z niepełnosprawnością nie jest w stanie samodzielnie pokryć udziału własnego przy zakupie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych lub musi zaopatrzyć się w sprzęt rehabilitacyjny, który nie jest refundowany w ramach NFZ, może zwrócić się do właściwego według miejsca zamieszkania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) bądź Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które przyznają dofinansowanie ze środków PFRON.

W tym przypadku obowiązuje kryterium dochodowe. O dofinansowanie mogą starać się wyłącznie osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, których średni miesięczny dochód obliczony z trzech ostatnich miesięcy ( przed dniem złożenia wniosku) w przeliczeniu na 1 członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym nie przekracza:

 •  50% przeciętnego wynagrodzenia,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Ważne: Terminy składania oraz rozpatrywania wniosków ustalane są przez PCPR bądź MOPS w trakcie danego roku, dlatego warto na bieżąco śledzić informacje z lokalnych placówek poprzez odwiedzanie ich stron internetowych bądź kontakt telefoniczny z daną jednostką.

 Maksymalne dofinansowanie z PFRON wynosi:

 • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej wyznaczonego w limicie ceny w NFZ;
 • do 150% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez NFZ oraz udziału własnego osoby niepełnosprawnej, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Potrzebne dokumenty do uzyskania refundacji:

 • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności;
 • zaświadczenie o wysokości dochodów;
 • kserokopie wniosku/zlecenia wydanego przez NFZ;
 • dokument potwierdzający zakup przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego;
 • wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS).

Jak złożyć wniosek o refundację w ramach środków PFRON bez wychodzenia z domu?

Wniosek można również złożyć elektronicznie bez wychodzenia z domu za pośrednictwem elektronicznego Systemu Obsługi Wsparcia (SOW). Warunkiem jest jednak posiadanie podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego.

Zobacz: Jak utworzyć profil w systemie SOW

Na stronie www.sow.pfron.org.pl można pobrać niezbędne formularze, umowy dofinansowania, dokumenty rozliczeniowe oraz zapoznać się z zamieszczonymi tam wzorami dokumentów.

Dofinansowanie w ramach programu Aktywny Samorząd

Wsparcie finansowanie na zakup zaopatrzenia ortopedycznego można uzyskać również
w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd. Jego celem jest eliminacja lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym
i w dostępie do edukacji osób z niepełnosprawnościami.

Do programu mogą przystąpić osoby aktywne zawodowo (pracownicy, uczniowie, studenci) bądź w wieku aktywności zawodowej. Można mieć orzeczoną “Częściową niezdolność do pracy” z ZUS.

Przedmiotem dofinansowania jest:

– pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);

– pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

W uzasadnieniu wniosku należy szczegółowo opisać przedmiot i powód zakupu wraz
z uzasadnieniem wysokich kosztów. Niezbędne jest również zaświadczenie od lekarza specjalisty oraz ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Konieczne jest także załączenie kosztorysów na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym oraz faktur proforma od dwóch różnych firm ortopedycznych (jedną z nich może być Wynajmed).

Maksymalna kwota dofinansowania zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 25.000zł.

Maksymalna kwota dofinansowania zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub napędu elektrycznego do wózka ręcznego – 7.500 zł.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 31.08.2020r.

Warto wiedzieć: Środki finansowe, które przeznacza się na realizację programu ustalane są corocznie w planie finansowym PFRON. Informacje na temat finansowania w kolejnej edycji programu pojawią się na stronie PFRON w pierwszym kwartale nowego roku.

Źródła:

 • Kontakt w celu wyboru odpowiedniego łóżka

  Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 500 576 181 lub poprzez wypełnienie poniższego formularza kontaktowego. Pomożemy w doborze łóżka dostosowanego do potrzeb pacjenta. Na tym etapie odpowiednio doradzimy, odpowiemy na szereg pytań oraz wystawimy fakturę proformę.

 • Zbieranie informacji

  W drugim kroku poprosimy Ciebie o podanie wymaganych informacji, pozwalających nam wygenerować potrzebne dokumenty.

 • Złóżenie wniosku

  Odbierz od nas gotowy wniosek wraz z załącznikami, jedyne co pozostało to złożyć go we wskazanym przez nas urzędzie. Dokumentację można odebrać osobiście u nas w biurze. Możemy też ją wysłać na skrzynkę elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

 • Realizacja zamówienia

  Po otrzymaniu decyzji czas na działanie. Jeżeli wniosek został rozpatrzony pozytywnie, zapraszamy do sfinalizowania umowy, jeżeli nie, uzupełnimy go o wymagane przez urząd informacje, tak aby został on zweryfikowany na Państwa korzyść.

Kontakt

info@wynajmed.pl