Polityka prywatności

Polityka prywatności Freeo Sp. z o.o.

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania, wykorzystania, gromadzenia i ochrony danych osobowych przekazanych przez Kontrahentów spółki Freeo sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) w związku z funkcjonowaniem serwisu internetowego prowadzonego pod domeną wynajmed.pl (dalej: Serwis Internetowy) prowadzonych przez Spółkę, za pośrednictwem którego Kontrahent Spółki:
  1. realizuje zamówienia w zakresie sprzedaży lub najmu produktów oferowanych w Serwisie Internetowym lub za pośrednictwem Serwisu Internetowego korzysta z usług z zakresu opieki nad Podopiecznym, usług pośrednictwa, usług transportu medycznego- dalej: zamówienia sprzedaży lub najmu;
  2. zawiera w sklepie stacjonarnym Spółki umowy sprzedaży lub najmu produktów oferowanych przez Spółkę lub umowy na świadczenie usług oferowanych przez Spółkę– dalej: realizacja usług.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją zamówień sprzedaży lub najmu oraz realizacją usług.

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest spółka Freeo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-234) ul. Grabiszyńska 251D., zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział KRS w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000550410- dalej: Administrator Danych
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych dokładane są wszelkie starania w celu poszanowania prywatności Kontrahentów, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobowych osobom nieupoważnionym.
 3. W dowolnym momencie mają Państwo wgląd do swoich danych osobowych jak również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania danych osobowych. W celu mogą się Państwo kontaktować z Administratorem Danych zarówno droga mailową pod adresem: info@wynajmed.pl lub telefoniczną pod numerem telefonu: +48 500 576 181.  

Zasady wykorzystywania danych osobowych

 1. Administrator Danych kontroluje wykorzystanie danych osobowych. Na bieżąco w sposób ciągły sprawdzana jest zgodność podejmowanych działań z odpowiednimi aktami prawnymi powszechnie obowiązującymi (ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego, w tym RODO- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Komunikacja między Kontrahentem a serwerem, na którym znajduje się Serwis Internetowy jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Dostęp do danych osobowych Kontrahentów mają jedynie uprawnieni pracownicy oraz osoby zajmujące się Serwisu Internetowego oraz zatrudnieni w sklepach stacjonarnych Spółki.  
 2. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Użytkowników płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

Przetwarzanie danych osobowych Kontrahentów

 1. Dane Osobowe powierzone przez Kontrahentów przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Kontrahenta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora Danych do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy, w szczególności są to dane osobowe  potrzebne do zrealizowania sprzedaży lub najmu lub realizacji usług podane w formularzu zamówienia w sklepie internetowym lub podczas podpisywania stosownej umowy.
 2. Proces realizacji zawarcia umowy sprzedaży lub najmu oraz realizacji usług wymaga od Kontrahentów podania danych osobowych takich jak:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres zamieszkania/dostawy,
  3. adres poczty elektronicznej (e-mail),
  4. numer telefonu,
  5. numer PESEL (w przypadku wynajmu).
 3. Podanie danych osobowych znajdujących się w punkcie 2 jest dobrowolne lecz konieczne dla zawarcia umowy wynajmu lub sprzedaży oraz realizacji usług. Kontrahent nie jest zobligowany podawać wyżej wskazanych danych jeżeli nie chce skorzystać oferty wynajmu lub sprzedaży oferowanej oraz realizacji usług Spółki.
 4. Gromadzimy również dane z urządzeń, z których Państwo korzystają – w celach statystycznych (pliki cookie). Pobrane dane nie identyfikują użytkownika jednoznacznie. Można zablokować pliki cookie w swojej przeglądarce. Dane nie są zbierane automatycznie, za wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Serwisu Internetowego. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Serwis Internetowy i przechowywane na komputerze Kontrahentów, które zawierają informacje związane z korzystaniem przez Kontrahentów z Serwisu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez Serwis Internetowy w celu obsługi Serwisu Internetowego i zapewnienia możliwości udostępnienia Kontrahentom interesujących informacji podczas procesu wypożyczania pojazdów, np. w celu zapamiętywania oglądanych ostatnio pojazdów przez Kontrahenta. Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Kontrahentów z Serwisu Internetowego. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie jakichkolwiek problemów należy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której korzysta Kontrahent
 5. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim.
 6. W odniesieniu do realizacji zamówienia sprzedaży lub najmu oraz realizacji usług Państwa dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do wywiązania się z umowy sprzedaży lub najmu oraz realizacji usług po tym okresie wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.
 7. Podanie danych w celu realizacji zamówienia sprzedaży lun najmu oraz realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług i egzekwowania ewentualnych roszczeń. Administrator Danych informuje, że w razie nie podania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona lub sprzedaż nie będzie mogła zostać przeprowadzona.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. W odniesieniu do świadczeń usług i sprzedaży produktów przez firmę Freeo Sp. z o.o. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”) – jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą.

Informacja o odbiorcach danych osobowych

 1. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora Danych  m.in. dostawcom usług IT, hostingu, programu do obsługi wiadomości email, usługodawcom obsługującym płatności, księgowość czy obsługę klienta. Każdy z takich podmiotów przetwarza dane na podstawie umowy z Administratorem Danych  i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora Danych.
 2. Państwa dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).
 3. Jako Kontrahenci, których dane osobowe są przetwarzane mają Państwo:
  1. prawo dostępu do Państwa danych w tym uzyskania kopii danych
  2. prawo żądania sprostowania danych
  3. praw do do usunięcia danych (w określonych sytuacjach)
  4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 4. W celu skorzystania z praw wymienionych w pkt. 3 powyżej należy skontaktować się z nami drogą mailową:  info@wynajmed.pl

Postanowienia końcowe

 1. Administrator Danych zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności w Serwisie Internetowym. W takim przypadku Kontrahent otrzyma informacje o proponowanych zmianach.