DLA KOGO?

Dofinansowania PFRON przeznaczone są dla osób posiadających:

 • orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego)
 • orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów
 • orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku osób do 16. roku życia
 • orzeczenie o grupie inwalidzkiej

PROGRAMY DOFINANSOWANIA PFRON

Programy realizowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczące dofinansowania do zakupu wyrobów medycznych:

 1. Dofinansowanie do zaopatrzenia w środki ortopedyczne i pomocnicze
 2. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
 3. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych
 4. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

CZEGO DOTYCZY?

Są to przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ujęte są w katalogu, który jest załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Jeżeli potrzebujesz pomocy finansowej na pokrycie dopłaty do zakupu produktów refundowanych przez NFZ, możesz skorzystać z tego programu.

KRYTERIUM DOCHODOWE:

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze jeżeli przeciętny miesięczny dochód, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

Maksymalne dofinansowanie z PFRON wynosi:

 • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej wyznaczonego w limicie ceny NFZ
 • do 150% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez NFZ oraz udziału własnego osoby niepełnosprawnej, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit w rozporządzeniu Ministra Zdrowia

W przypadku dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dopuszcza się możliwość zwrotu kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy.

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:

Załączniki obligatoryjne:
1. Orzeczenie o niepełnosprawności
2. Karta zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze z dofinansowaniem Narodowego Funduszu Zdrowia (zrealizowane strony od 1 do 5, lub przyjęte do realizacji strony od 1 do 3)
3. Faktura VAT, kosztorys lub rachunek proforma

Załączniki dodatkowe:
1. Podpisane pełnomocnictwo imienne
2. Dokument potwierdzający opiekę prawną
3. Pełnomocnictwo notarialne

CZEGO DOTYCZY?

Jest to sprzęt zalecony przez lekarza niezbędny do rehabilitacji w warunkach domowych, który nie jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Sprzęt rehabilitacyjny traktowany jest w przepisach odmiennie niż wyroby medyczne. Nie ma określonego katalogu sprzętów rehabilitacyjnych. PFRON może udzielić dofinansowania na sprzęt na wniosek osoby niepełnosprawnej poparty zaleceniami lekarza prowadzącego.

KRYTERIUM DOCHODOWE:

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze jeżeli przeciętny miesięczny dochód, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

Wysokość dofinansowania wynosi do 80% jego kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny nie obejmuje kosztów poniesionych na sprzęt przed zawarciem umowy

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:

Załączniki obligatoryjne:
1. orzeczenie o niepełnosprawności
2. zaświadczenie od lekarza zawierające: nazwę schorzenia po polsku oraz uzasadnienie wykorzystania sprzętu rehabilitacyjnego do indywidualnej rehabilitacji w warunkach domowych oraz nazwę sprzętu rehabilitacyjnego
3. kosztorys lub rachunek proforma
4. uzasadnienie wniosku

Załączniki dodatkowe:
1. podpisane pełnomocnictwo imienne
2. pełnomocnictwo notarialne
3. dokument potwierdzający opiekę prawną

CZEGO DOTYCZY?

Bariery techniczne – są to bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w życiu społecznym. Likwidacja barier technicznych, poprzez montaż lub zakup sprzętów technicznych, umożliwia lub ułatwia osobom niepełnosprawnym wykonywanie podstawowych czynności. Likwidacja barier technicznych polega między innymi na przystosowaniu urządzeń technicznych (np. schodołaz, podnośniki wannowy) oraz na umożliwieniu funkcjonowania w życiu codziennym (np. rower trójkołowy)

Bariery w komunikowaniu się – to utrudnienia związane ze swobodnym porozumiewaniem się osoby niepełnosprawnej z otoczeniem. Likwidacja tej bariery umożliwia osobom niepełnosprawnym sprawniejsze i bardziej swobodne porozumiewanie się oraz przekazywanie informacji. Do likwidacji tego rodzaju barier zalicza się między innymi zakup komputera wraz z oprzyrządowaniem np. zakup specjalistycznej klawiatury logopedycznej czy programów logopedycznych.

KRYTERIUM DOCHODOWE:

Brak

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

Wysokość dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się oraz technicznych wynosi do 95% kosztów inwestycji, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych nie obejmuje kosztów poniesionych na sprzęt przed zawarciem umowy

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:

Załączniki obligatoryjne:
1. orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, grupie inwalidzkiej lub niezdolności do pracy
2. zaświadczenie lekarskie
3. oferta, kosztorys ofertowy, faktura pro forma
4. uzasadnienie wniosku

Załączniki dodatkowe:
1. podpisane pełnomocnictwo imienne
2. podpisane oświadczenie o wypłacie w kasie
3. dokument potwierdzający opiekę prawną

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-likwidacji-barier-technicznych

CZEGO DOTYCZY?

Bariery architektoniczne – są to wszelkie utrudnienia występujące w budynku zamieszkałym przez osobę niepełnosprawną i w najbliższej okolicy tego budynku. To różnego rodzaju przeszkody uniemożliwiające lub utrudniające swobodę ruchu, a zatem normalne funkcjonowanie, osobom niepełnosprawnym. Fundusz PFRON, dzięki programowi związanemu z dofinansowaniem do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, umożliwia całkowitą lub częściową likwidację tego typu przeszkód, ograniczających codzienne życie i normalne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

KRYTERIUM DOCHODOWE:

Brak

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej wynosi do 95% kosztów inwestycji, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej nie obejmuje kosztów poniesionych na sprzęt przed zawarciem umowy

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:

Załączniki obligatoryjne:
1. orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, grupie inwalidzkiej lub niezdolności do pracy
2. zaświadczenie lekarskie
3. udokumentowana podstawa prawna posiadania lokalu lub budynku, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (własność, umowa najmu)
4. pisemna zgoda właściciela budynku lub lokalu na dostosowanie budynku lub lokalu, w przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest właścicielem
5. dokument przedstawiający w sposób graficzny wnioskowane zmiany usunięcia barier architektonicznych (stan istniejący i stan planowany) wraz ze zdjęciami stanu obecnego
6. oferta, kosztorys ofertowy, faktura proforma
7. uzasadnienie wniosku

Załączniki dodatkowe:
1. podpisane pełnomocnictwo imienne
2. podpisane oświadczenie o wypłacie w kasie
3. dokument potwierdzający opiekę prawną
4. pełnomocnictwo notarialne

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-likwidacji-barier-architektonicznych

JAK UZYSKAĆ?

Aktualnie najwygodniejszą metodą złożenia wniosku jest System Obsługi Wsparcia. System SOW umożliwia Osobom Niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz proces aplikowania o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego. Pozwala na weryfikację wniosków osób indywidualnych i instytucji na etapie przyznawania dofinansowań.

Możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:

 • uzyskanie informacji
 • wypełnienie wniosku
 • podpisanie i złożenie wniosku
 • dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień
 • zapoznanie się ze wzorem umowy
 • rozliczenie dofinansowania

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Jeżeli osoba niepełnosprawna nie posiada dostępu do internetu lub narzędzia autoryzacji istnieje możliwość podpisania pełnomocnictwa. Dokument upoważnia wskazaną osobę do reprezentowania oraz składania dokumentów za pomocą platformy. Jeżeli mają Państwo pytania dotyczącą kwestii formalnych zapraszamy do kontaktu, postaramy się wyjaśnić lub wspólnie przejść przez cały proces. 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących możliwości refundacji oraz doboru odpowiedniego sprzętu prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem za pomocą formularza. Skontaktujemy się z Państwem oraz postaramy się doradzić i rozwiać wszelkie wątpliwości.